Første år

Giver grundlæggende viden om biopsykologi og en bredde af værktøjer indenfor personlig udvikling. 

Biopsykologi grundmodul:
Henover 22 undervisningsaftner og 5 weekendkurser i Emotionel Intelligens etableres det teoretiske fundament for:
1) de studerendes viden om menneskets adfærdsbiologi: hjernens medfødte, emotionelle opbygning og dennes alt afgørende betydning for menneskets adfærd, kommunikation, tanker og følelsesliv i nutidens livsbetingelser,
(2) anvendelse af den biopsykologiske analysudviklingemodel (Copyright Biopsykologisk Institut), og
(3) personlig udvikling med biopsykologi.

Kommunikation og formidling:
Grundlæggende lytte- og tale teknikker trænes som fundament for udvikling af professionel kommunikation og formidling. 

Værktøjer til personlig udvikling:
Der undervises i Skolens faglige redskaber med eneret: evnernes integritet, bevidsthedens sammensætning, følelsernes grundlov, temanøgle og bevidsthedsindlæring. Der opnås personlig erfaring med værktøjernes kapacitet i forhold til at motivere og formidle en personlig udviklingsproces.

Personligt lederskab og emotionel intelligens:
I løbet af hele uddannelsen gennemgår den studerende en intensiv personlig udviklingsproces, hvor der integreres færdigheder i eget erhvervs- og privatliv, så der opnås en reel "håndværksmæssig" kompetence, som base for at kunne træne andre.

Der bliver sat fokus på den enkelte studerendes personlige lederskab: selvansvarlighed, følelsesregulering, egen trivsel og stresshåndtering, balancen mellem arbejdsliv, familieliv og privatliv, samt bevidsthed om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

Der opnås en personlig emotionel intelligens, der gør, at studerende kan håndtere egne følelser, og sidde "solidt i stolen" med en rodfæstet personlig integritet og etik. Samtidig elimineres risikoen for overføringer af coachens/terapeutens egne følelser, holdninger, værdier og overbevisninger på klienten.

Den personlige udviklingsproces påbegyndes fra starten af første studieår, med selvindsigt og selvudvikling som mål og værktøj.

Læs mere om Det personlige lederskab.

Andet år

OTS kommunikationsmodel:
Der trænes bevidst opmærksom lytning, samt systematisk og professionel samtale. OTS modellen giver en solide kommunikative kompetencer, sikrer terapeutens neutralitet og professionelle taleadfærd i en udviklingsproces, og eliminerer overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger på klienten.

Samtaleteknikker:
Der trænes i samtaleteknikkerne dialog, analytisk, anerkendende og kognitiv coaching, henover studieårets fagspecifikke og tværfaglige undervisningsmoduler. 

Uddannelsen indeholder en bredde af teknikker og har en dybde i den praktiske træning, som er uden sidestykke blandt danske uddannelser. Her kan du få et overblik over samtlige teknikker.

Kognition og biopsykologi:
Arbejde med kognitive værktøjer i en biopsykologisk kontekst. Træning i at se sammenhænge mellem tanker, følelser og adfærd samt anvendelse af en række kognitive værktøjer til adfærdstræning. Træning i mindfulness og metakognition.

Bevidsthedens og følelsernes biologi:
Essentiel viden til forståelse og formidling af personlige udviklings- og læringsprocesser.

Livsplaner:
Målretter det personlige udviklingsarbejde. Formulering af livskvalitet, mål og handleplaner i forhold til 15 definerede livsplanområder.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Tredje år

Stress coaching og -terapi med biopsykologi:
Med udgangspunkt i forståelsen af menneskets urgamle emotionelle biologi, trænes der i analyse af klientens ubevidste tanke- og adfærdsmønstre, som skaber emotionel belastning med ophobning af følelser og kropsreaktioner. Samtidig integreres de praktiske færdigheder i anvendelsen af den biopsykologiske analysemodel til præcisering af mål, udvikling af stressneutraliserende og -forebyggende adfærd og skabelse af resultater - i kombination med teknikker fra både coaching og psykoterapi. Elementer af dette er konkretiseret i artiklen Den stressede stenalderhjerne.

Analytisk samtale:
Anvendelse af analytisk samtaleteknik til analyse af klientens mål, problemer, situationer og overlevelsesstrategier, samt anvisninger til udvikling af adfærd, der giver indflydelse, nye følelser og resultater i dagligdagen.

Kognitiv coaching og -terapi:
Hvor automatisk negative tanker kan kortlægges og udfordres med kognitiv coaching, giver den kognitive terapi mulighed for at gå et spadestik dybere. Klienten får indsigt i sine ubevidste kerneantagelser og leveregler, som styrer hvordan det kognitive system bearbejder sanseindtryk og udgør den underliggende kraft bag de automatisk negative tanker, klientens bevidsthed kreerer som resultat af begivenheder i den ydre verden. Denne selvindsigt giver øget mulighed for kognitiv selviagttagelse, mentalisering og selvregulering i dagligdagen.

Klinisk samtale:
Anvendes til bevidstgørelse og forståelse af underliggende (ubevidste) tanker og modstande, som udgør "benzinen" til den ophobning af dårlige følelser, der skaber emotionel overbelastning (og dermed stress). 

Metakognitiv coaching:
Bruges til træning af klienten i "at tænke mindre" med fokus på bevidst disponering af opmærksomheden til den ydre verdens sanseindtryk, frem for de evindelige båndsløjfer af bekymringer, vurderinger af hvad andre tænker, evalueringer af hændelser, forestillinger om fremtiden og andre former for tanketyranni, som skaber stress.

Mindfulness:
Der trænes anvendelse af mindfulness til optræning af øget bevidst opmærksomhed, samt til forebyggelse og reduktion/håndtering af stress i dagligdagen

Gestalt:
I forbindelse med stress forebyggelse/mestring anvendes gestaltteknikken til træning i relevant kommunikation og adfærd, der hvor der skal siges eller gøres noget for at eliminere en stress/emotionel belastning - f.eks. træning i at sige fra, udtrykke behov, sige sin mening, stille krav, være autentisk, lave aftaler, konfrontere, undvige eller tage en konflikt. 

Bioenergetik:
Kropsdynamisk teknik der anvendes til at flytte klientens opmærksomhed fra tanke til krop/mærkesans, samt til optræning af den øgede bevidsthed i mærkesansen, som er helt nødvendig for at kunne mærke faresignalerne og bringe organismen i ro både fysisk og psykisk.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Praktisk træning med klienter i egen praksis:
Der arbejdes med klienter, både under supervision og selvstændigt, sideløbende med den almindelige undervisning på Skolen. Der gennemføres minimum 30 enetimer med klienter.

Uddannelsens fjerde år

Biopsykologi udvidet:
Finpudsning af viden om biopsykologien og mestringen af den biopsykologiske analysemetode, med afsæt i de studerendes erfaring (cases) fra arbejdet med klienter i enetimer.

Metoder og teknikker:
Den tværfaglige mestring af de 14 teknikker indenfor samtale, psykodynamik og kropsdynamik - påbegyndt på 3. uddannelsesår - opnås gennem den praktiske træning på Skolen såvel som med klienter i egen praksis, således at der opnås en moden integration i håndteringen af både coaching og psykoterapi relateret til hele klientens psykiske kapacitet og alle klientens livsområder. Læs mere om teknikkerne.

Coaching i emotionel intelligens:
At træne klienten i at: (1) disponere sin opmærksomhed, (2) blive bevidst om sine tanker og følelser i dagligdagens situationer, (3) foretage bevidst valg af tanke, adfærd og tale i sine situationer, (4) leve et bevidst, indrestyret liv.

Par- og seksual teapi/coaching:
Undervisning og træning ud fra følgende principper: Begge parter afdækker hver deres situation, i overværelse af hinanden. Der gives redskaber til at neutralisere konflikter. Forventninger og mål for de ønskede kvaliteter i parforholdet opstilles af parterne. Processen forløber med begge parter, når det er formålstjenligt at begge er til stede. Processen forløber med parterne hver for sig, når det er formålstjenligt at bearbejde forhold, der er uegnede til parterapi. Begge parter skal træne og udvikle sig i dagligdagen, under forløbet og efter. Sammen kærligt eller skilt værdigt.

PowerTalking:
Træning i at kommunikere og formidle ”kraftfuldt”: bevidst, præcist, enkelt, klart og forståeligt - i at kontrollere, styre og korrigere egen tale - i at tale bevidst introvert såvel som ekstrovert - i at tale, så andre forstår.

Personlige kompetencer: Enetimer i personlig udvikling.

Praktisk træning med klienter i egenpraksis:
På 4. år gennemføres minimum 70 enetimer med klienter.

Hent litteraturliste


 Copyright Coach & Psykoterapeut Skolen 2024

Søg i indhold