Fagligt indhold

Uddannelsens to første år

Udgøres af Coach og Mentor uddannelsen.

Tredje år

Stress coaching og -terapi med biopsykologisk analyse:
Med udgangspunkt i forståelsen af menneskets urgamle emotionelle biologi, trænes der i at analysere klientens ubevidste adfærdsmønstre, som skaber ophobning af dårlige følelser og kropsreaktioner, og dermed den emotionelle belastning, som stress er. Samtidig integreres de praktiske færdigheder i anvendelsen af den biopsykologiske forståelsesramme til præcisering af mål, udvikling af adfærd og skabelse af resultater i coaching.

Analytisk samtale:
Anvendelse af analytisk samtaleteknik til analyse af klientens mål, problemer, situationer og overlevelsesstrategier, samt anvisninger til udvikling af adfærd, der giver indflydelse, nye følelser og resultater i dagligdagen.

Kognitiv coaching og terapi:
Hvor automatisk negative tanker kan kortlægges og udfordres med kognitiv coaching, giver den kognitive terapi mulighed for at gå et spadestik dybere. Klienten får indsigt i sine ubevidste kerneantagelser og leveregler, som styrer hvordan det kognitive system bearbejder sanseindtryk og udgør den underliggende kraft bag de automatisk negative tanker, klientens bevidsthed kreerer som resultat af begivenheder i den ydre verden. Denne selvindsigt giver øget mulighed for kognitiv selviagttagelse, mentalisering og selvregulering i dagligdagen.

Narrativ coaching og terapi:
Anvendes til analyse af de fortællinger, klienten har om sig selv og sine omgivelser, samt til formulering af nye fortællinger, der er mere befordrende for adfærd, som reducerer eller helt eliminerer stress. 

Klinisk samtale:
Anvendes til bevidstgørelse og forståelse af underliggende (ubevidste) tanker og modstande, som udgør "benzinen" til den ophobning af dårlige følelser, der skaber emotionel overbelastning (og dermed stress). 

Metakognitiv coaching:
Bruges til træning af klienten i "at tænke mindre" med fokus på bevidst disponering af opmærksomheden til den ydre verdens sanseindtryk, frem for de evindelige båndsløjfer af bekymringer, vurderinger af hvad andre tænker, evalueringer af hændelser, forestillinger om fremtiden og andre former for tanketyranni, som skaber stress.

Mindfulness:
Der trænes anvendelse af mindfulness til optræning af øget bevidst opmærksomhed, samt til forebyggelse og reduktion/håndtering af stress i dagligdagen

Gestalt:
I forbindelse med stress forebyggelse/mestring anvendes gestaltteknikken til træning i relevant kommunikation og adfærd, der hvor der skal siges eller gøres noget for at eliminere en stress/emotionel belastning - f.eks. træning i at sige fra, udtrykke behov, sige sin mening, stille krav, være autentisk, lave aftaler, konfrontere, undvige eller eller tage en konflikt. 

Bioenergetik:
Kropsdynamisk teknik der anvendes til at flytte klientens opmærksomhed fra tanke til krop/mærkesans, samt til optræning af den øgede bevidsthed i mærkesansen, som er helt nødvendig for at kunne mærke faresignalerne og bringe organismen i ro både fysisk og psykisk.

Praktisk træning med klienter i egen praksis:
Der arbejdes med klienter, både under supervision og selvstændigt, sideløbende med den almindelige undervisning på Skolen. Der gennemføres minimum 30 enetimer med klienter.

Peronligt lederskab, personlige kompetencer og følelsesmæssig intelligens: 
I løbet af uddannelsen gennemgår den studerende en personlig udviklingsproces, hvor der integreres færdigheder i eget erhvervs- og privatliv, så der opnås en reel "håndværksmæssig" kompetence, som base for at kunne træne og lede andre.

Der bliver sat fokus på den enkelte studerendes personlige lederskab: selvansvarlighed, selvcoaching, egen trivsel og stresshåndtering, balancen mellem arbejdsliv, familieliv og privatliv, samt bevidsthed om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

Der opnås en personlig følelsesmæssig intelligens, der gør, at studerende kan håndtere egne følelser, og sidde "solidt i stolen" med en rodfæstet personlig integritet og etik. Samtidig undgås de overføringer af coachens følelser, holdninger, værdier og overbevisninger, som branchen ofte kritiseres for.

Hent litteraturliste