"Følelsesmæssig intelligens er en absolut forudsætning for lederskab. Uden den kan en person have en uddannelse i verdensklasse, en skarpsindig, analytisk hjerne og en endeløs række af begavede idéer, men han vil stadig ikke være nogen fantastisk leder".  Daniel Goleman, 2017.

FB lederskab

Den afgørende kompetence hos en følelsesmæssigt intelligent leder er viden om, hvordan adfærd og følelser spiller sammen. Det gælder både på et personligt plan og når det kommer til at lede mennesker som skal løfte i flok.

Mennesker er født til at lede og samarbejde. Født til at følge og nægte, født til at kunne trodse og gå i magtkamp. Alle eksempler på biologisk medfødt adfærd, nedarvet gennem årtusinder, som spiller en afgørende rolle i det moderne arbejdsliv. Hver eneste dag går mennesket på arbejde i selskab med denne biologiske arv - med vores gamle hjerne - påvirket af adfærd og følelser som er skabt for hundredtusinder år siden, til et liv som både var meget enklere i sin udformning men også langt mere farefuldt.

Dette er en arv som på mange måde konflikter med arbejdsbetingelserne i moderne organisationer, hvorfor det er altafgørende for den moderne leder at have en grundlæggende forståelse for dette skisma. Uden forståelse for den emotionelle biologi er der nemlig stor risiko for, at det som lederen selv tror fungerer som effektive, motiverende og resultatskabende redskaber, i stedet fører til magtkampe, mistrivsel og stress.

Den gamle hjerne blev skabt til et enkelt men også farefuldt liv; skabt til at sikre overlevelse i et miljø af vilde dyr og voldsomt vejr. Tænk eksempelvis på jagten af de enorme mammutter i urtiden. Det var dyr der kun kunne nedlægges, hvis det foregik i et tæt samarbejde med tydelige aftaler og konkrete forpligtelser. Et samarbejde hvor den enkeltes opgave var defineret i forhold til hans kompetencer; som eksempelvis den stærke arm til spydkast, den hurtige løber, den med lederevner og overblik osv. Målet om at jage for at sikre tilstrækkeligt med føde til hele klanen var nyttigt for alle involverede, og fordi nytten og værdien var stor, var loyaliteten overfor opgaven det også. Motivation og engagement i top. Følelser som handlekraft, mod, tillid og loyalitet har været afgørende, for at lykkes med den enorme, krævende og farlige opgave det har været at nedlægge så gigantisk et dyr som en mammut.

Når det moderne menneske går på arbejde i dag, er det under indflydelse af de selvsamme følelser og adfærd, som vores forfædre havde. Der er dog tre afgørende forskelle; opgaverne er ikke længere enkle, nytten er ikke længere entydigt den samme for alle, og arbejdet skal ikke længere udføres i et farefuldt og livstruende miljø. Dette udgør en signifikant forskel, der medfører at mange af dagens ledere, som uden kendskab til den biologiske emotionelle arv, oplever et stigende antal medarbejdere bukke under for stress, dalende effektivitet (når nytten og værdien er svær at se), mobning og chikane blandt kollegaer og interne magtkampe. Ydermere er ledere selv i farezonen for mistrivsel, når de ser at resultaterne udebliver, skønt arbejdsindsatsen både er stor og målrettet.

Den moderne leders opgave er at lede gamle hjerner ad nye stier, hvorfor det er afgørende med viden om menneskets medfødte emotionelle biologi og træning i at anvende denne biologi følelsesmæssigt intelligent. Kan lederen det, har medarbejderne adgang til både kompetent og kvalificeret ledelse.

Herunder findes et udvalg af artikler, som henholdsvis konkretiserer ovenstående og problematiserer de udfordringer som moderne ledelse står overfor.

Derudover er Coach & Psykoterapeut Skolens 2-årige uddannelse til Coach og Mentor velegnet for ledere som ønsker at arbejde med personligt lederskab og følelsesmæssig intelligens i konteksten af personaleledelse.

Bøger

Artikler

Er du en modig leder? Kun hvis du kan føle frygten! - Børsen Ledelse, 22/3/2019:

 • ”En anke, der ofte høres, er tanken om at frygten vokser, hvis du giver den plads, og at du dermed bliver så frygtsom, at du ikke får handlet. Risikoen for det modsatte er dog langt større. Når du fortrænger frygt og usikkerhed, kan du ikke risikovurdere, og du vil i stedet i højere grad tage overmodige beslutninger og handle dumdristigt. Det bedste du derfor kan gøre, er, at give frygten, usikkerheden og tvivlen plads. Gem dem ikke væk men undersøg i stedet deres relevans, for så ved du, om der skal reageres på dem.”

Leder du eller bestemmer du? - Børsen Ledelse, 23/11/2018:

 • ”Mange tror, at visse følelser hindrer adgangen til ansvarlig ledelse, men det er en fejlslutning og forkert. Ansvarlig ledelse er at blive bevidst om, hvad der styrer dig. Ansvarlig ledelse er, at bruge din emotionelle biologi på en følelsesmæssigt intelligent måde. Kan du det, har du indflydelse, og så er det dig, der afgør, hvornår du vil lede, eller hvornår og hvorfor du bestemmer.”

Når ledelse går mod menneskets natur - Børsen Ledelse, 28/11/2016:

 • "De tiltag, der er blevet iværksat (for at effektivisere, red.), er så meget imod menneskets natur og nedarvede præmisser, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Det, der kan få os til at ændre adfærd til mere værdiskabende adfærd, baserer sig meget mere på normer og traditioner, samhørighed, vaner, automatikker, fællesskaber og ritualer end på maskinelle effektiviserings- og optimeringsprocesser."
 • ”Først, når vi virkelig erkender og tager vores menneskelige begrænsninger til os, har vi en jordisk chance for at lave om på det, vi gør i dag, så vi kan gøre det på måder, der virker. Det omfatter også at indrette vores virksomheder, så de passer til menneskets biologi og medfødte tilbøjeligheder.”

Følelsen af god ledelse, dårlig ledelse og ikke-ledelse - Berlingske Business, 15/11/2014:

 • ”Dårlig ledelse og ikke-ledelse skaber forskellige følelser i os. Det er ikke overraskende, at den gode ledelse skaber glæde, lyst, overskud, energi, smil, engagement og tusindevis af andre positive stemningsbilleder. Når vi udsættes for dårlig ledelse opstår vrede, irritation, oprørstrang, afsky, had, uretfærdighed og lignende stærke negative emotionelle tilstande. Og med ikke-ledelse følger: frustration, usikkerhed, apati, afmagt, handlingslammelse, påpasselighed, forsigtighed, håbløshed, tvivl, bekymring og lignende passiverende følelser. De stærkt positive følelser skaber konstruktiv energi og handlekraft.”
 • "De negative følelser skaber så at sige også handlekraft, men handlekraft i betydningen; kamp. Aktion fører i begge tilfælde til reaktion. Omvendt med ikke-ledelse, hvor uløste problemstillinger hober sig op og organisationen mest kan beskrives som værende i dvale.”

Ændringerne skal ske rundt om dine medarbejdere og ikke inde i dem - Point of View International, 9/4/2016:

 • "Hjerneforskning viser, at der er en dyb kløft mellem den måde, vi mennesker tror, vi fungerer på, og hvordan vores hjerner og naturlige tilbøjeligheder rent faktisk er. Vi er hverken rationelle, viljestærke eller selvkørende. Mennesket er til gengæld sociale flokdyr, som er afhængige af hinanden i så godt, som alt, vi foretager sig. Så hele arbejdskulturen med at dyrke individualitet, bonus til den enkelte og så videre, har slet ikke den motiverende virkning, som man har ønsket."

Forstå menneskets natur og få succes med forandringer - Væksthus for Ledelse, 4/3/2016:

 • "Mange ledere tror, at medarbejdere udelukkende handler rationelt, og derfor baserer de deres ledelsestilgang på analyser, data og økonomiske nøgletal. Det skaber et overdrevent fokus på, hvorfor en given forandring er nødvendig og tager således pladsen fra, hvordan forandringen kan og skal ske i praksis. Ofte nævnes positiv psykologi, bearbejdning af modvilje mod forandringer og ”på-med-ja-hatten” som metoder til at motivere, men de skaber ikke den ønskede forandring."
 • "Ideen om at mennesket kan fungere som et stærkt, selvkørende individ er overvurderet. Mennesker er sociale flokdyr. Menneskets historiske overlevelse baserer sig primært på dets evne til og behov for at samarbejde, og at gøre som de andre samt ved at spare på ressourcer."

Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse - Lederweb, 12/9/2014:

 • ”Vi må konstatere, at strategiske tiltag vækker følelser. En ny strategi bryder med fortiden og sætter en ny retning for fremtiden, den bryder med det kendte og trygge, og det vækker naturligt nok følelser hos medarbejdere og samarbejdspartnere… Hvis det drejer sig om eksempelvis usikkerhed, frustration, mismod, vrede eller angst, ja, så er det overvejende sandsynligt, at nogen vil modarbejde strategien eller i al fald ikke arbejde helhjertet for at implementere den...”
 • ”Selv om følelser trumfer fornuften, bliver fornuften som regel hyldet over følelser i vores del af verdenen, når det drejer sig om ledelse.
 • "At forene fornuft og følelser i det strategiske arbejde vil kræve en flerhed af ting, som du må besinde dig på: for det første må du for at kunne være hævet over dine følelser lære dig selv at kende følelsesmæssigt (du skal kunne fornemme hvad du føler nu); for det andet må du lære at styre dine følelser på en hensigtsmæssig måde…; for det tredje må du evne at fornemme andres følelsesmæssige reaktion og reagere hensigtsmæssigt på dem…; og for det fjerde må du evne at appellere til følelser på en hensigtsmæssig måde…”

Danske ledere lider af berøringsangst over for ulykkelige medarbejdere - Berlingske Business, 11/11/2015:

 • ”Den danske ledelseskultur lider af berøringsangst. Når noget er ubehageligt, håber mange danske ledere, at det går over af sig selv. De føler sig utrygge ved at tackle problemet – måske fordi de er bange for, at medarbejderen bryder sammen”.
 • ”70 pct. af lederne har ikke kompetencerne til at håndtere medarbejdernes mistrivsel på en ordentlig måde”.

Ledere bør kunne mere om følelser - Ugeavisen Ledelse, 2/5/2014:

 • ”Ledere bør være opmærksomme på grundlæggende, ubevidste processer som har stor indflydelse på samspillet mellem mennesker”.

Ledelse skal tilbage til stenalderen - Ledelse i Dag nr. 5/2013:

 • ”Moderne organisationer er blevet alt for avancerede til den menneskelige hjerne, der stadig fungerer som i stenalderen. Derfor er ledelse i dag dømt til at mislykkes.”
 • ”Vil vi skabe større trivsel i dag i dagens organisationer, så… er vi nødt til at anerkende, at vores organisationer er ude af trit med vores hjerner.”

Blog-indlæg med indhold om følelsernes biologi:

Skribenter: Michael Nilsson og Berit Hessing.
Publiceret: 16/2/2018