25/9/2022

ER DINE GODE FØLELSER VOKSNE?

At modtage ros (ukritisk) med glæde kan være lige så emotionelt umodent som at modtage kritik (ukritisk) med ked af det. Emotionel Intelligens er at modtage både ros og kritik med fornuft - at kunne vurdere (bevidst tænke), om det, andre synes og siger om mig, giver mening og er rigtigt.

Hvis man ikke kan forholde sig rationelt til de gode følelser, der fremkaldes som en effekt af ros og anerkendelse, og med selvindsigt tage ansvar for, hvordan de følelser påvirker ens adfærd og valg, så er man bl.a. til fals for smiger og vil kunne manipuleres og udnyttes som en villig arbejdskraft og ressource.


7/9/2022

SÅ ER SKOLEN PÅ INSTAGRAM

Find os her: instagram.com/cpskolen.


11/8/2022

AUTORITÆR OPDRAGELSE NEDBRYDER BØRNS HJERNER OG SELVFØLELSER

Det kan for nogle forældre, såvel som for pædagoger og lærere, være svært at finde balancen i at bestemme over børn og have en autoritetsværdighed i samværet med dem, uden at blive en autoritær overmagt. Men - hvis man ikke har det i sit adfærdsrepertoire, så haster det med at få det lært, for al forskning viser, at råben, skæld ud og anden aggressiv, kommanderende eller straffende tale/adfærd har særdeles negativ effekt på børns hjerner og følelsesliv, og dermed i sidste ende på deres adfærd. Her spritny forskning, som med al tydelighed dokumenterer det:

”I 2021 skannede canadiske forskere hjernerne hos 94 børn, som var blevet autoritært opdraget i forskellig grad. Skanningerne afslørede, at jo strengere og mere disciplinært børnene var blevet opdraget, desto mindre var størrelsen af deres frontale pandelapper. Disse hjerneområder spiller en afgørende rolle for personligheden og evnen til at tænke, planlægge, lægge bånd på sig selv og vurdere, hvad der er godt og skidt. Også hjerneregionen amygdala, som bl.a. håndterer frygt og forsvarsreaktioner, var mindre hos børnene med meget autoritære forældre. Derudover viste psykologiske undersøgelser, at disse børn udviste tegn på angst.”

”I det hele taget har forskerne fundet stærke beviser for, at en autoritær opdragelse er skadelig. Børnene er ofte aggressive og kan ikke kontrollere deres vrede i pressede situationer, har lavt selvværd, klarer sig dårligt i skolen og har vanskeligt ved at knytte relationer til andre mennesker. Derudover er de i forhøjet risiko for at ende i misbrugsproblemer, udvikle depression og begå selvmord.”

Om forskel på at være en autoritet og være autoritær: Børn har brug for forældre, som er (ydmyge) autoriteter i deres liv


7/7/2022

Artiklen ”Bliver du sur, når du er sulten? Nu kun du bruge fænomenet »hangry« som en legitim undskyldning” illustrerer meget godt, hvordan vi er født med nedarvede drifter og instinkter, som kan give både os selv og vores omgivelser problemer, hvis vi ikke lærer at bestemme over dem.

Den giver desuden anledning til følgende biopsykologiske pointer:

  • Sult aktiverer altid urhjernens emotioner af vrede - og i øvrigt også rastløshed og utålmodighed - fordi hele organismen klargøres til at jage og slå et bytte ihjel for at skaffe føde.

  • Det er ikke muligt at lære noget, når vi, fra de inderste dele af hjernen (krybdyrhjernen), er styret af urdrifterne. I artiklen er det vrede, en emotion som biologisk tilskynder til kamp, vold og drab. Men det kunne også være medfødte emotioner fra nogle af urhjernens øvrige drifter - f.eks. liderlighed, frygt, stress, misundelse, uretfærdighed, krænket, afvist, udstødt eller had - som tilskynder til andre former for nedarvet adfærd, med det formål at sikre individets overlevelse. Og når alt i organismen er indstillet til overlevelse, har hjernen (bevidstheden) ikke råd til, at vi skal lære noget, ligesom vi i øvrigt heller ikke kan hverken høre eller tænke klart. Alt handler om overlevelse her og nu.

  • Vi er født med forskellige former for nedarvet adfærd, som biologisk set er naturlig, men som kan være stærkt uhensigtsmæssig i et humant samfund.

  • At noget er biologisk arv (naturligt) er aldrig en undskyldning for stupid adfærd! Mennesket kan, som den eneste art, optræne bevidsthed, adfærd samt tanker, holdninger og etik, som kan neutralisere urdrifternes negative egenskaber. Og netop fordi vi er født med en emotionel biologi, som ikke er tilpasset nutidens livsbetingelser, har vi et personligt ansvar for at indlære en sådan bevidsthed, indsigt og emotionel intelligens. Dette er nok det moderne menneskes vigtigste etiske fordring!

Om menneskets emotionelle biologi og nedarvede adfærd: www.biopsykologi.dk
Om indlæring af emotionel intelligens: www.personlig-udvikling.dk 


1/6/2022

Forskning som dokumenterer, at menneskehjernen biologisk er kodet til uafhængighed og adskillelse fra forældrene. En biologisk proces, som afsluttes i puberteten.

”I 13 års-alderen begynder hjernens såkaldte belønningscenter at reagere langt mindre på mors stemme og langt mere på nye, ukendte stemmer. Alt sammen som en del af en velorkestreret biologisk proces, der, ifølge forskerne, skal drive de unge mennesker længere og længere væk fra forældrenes trygge skød: Ligesom når spædbørn ved, at de skal lytte efter deres mors stemme, ved teenagere, at de skal lytte efter nye stemmer.”

”På et eller andet tidspunkt bliver et barn uafhængigt, og det skal understøttes af en biologisk ændring… Det er det, vi har afsløret her: en ændring, som hjælper teenagere med at engagere sig i verden og danne relationer, som gør dem socialt dygtige udenfor familien”.

Den selektive hørelse er ikke nødvendigvis den unges egen skyld :-)


3/5/2022

”Mentale sundhedsproblemer og stress hænger sammen med en sårbarhedsskabende kultur, som presser nogle unge helt ud over kanten. De unges mistrivsel er ikke bare et sundhedsproblem men et kultur- og samfundsproblem. At ’vende kurven’ forudsætter derfor, at vi interesserer os for de samfundsmæssige belastninger og de kulturforandringer, der gør det svært at være ung i dag... Det burde sundhedsreformen også handle om, for sundhed er ikke kun et spørgsmål om den enkeltes sundhedsadfærd eller om sundhedsvæsenets indretning.”

Vi kan tilføje, at vi tillige bør interessere os for, hvordan adfærdsbiologiske egenskaber, i de unges medfødte urhjerne, har det særdeles svært i et moderne/avanceret samfund, og en foranderlig/kompleks kultur, og for hvordan vi kan få formidlet denne essentielle viden om menneskets emotionelle biologi til lærere, forældre og de unge selv.


4/1/2022

”Hvis man forsøger at have en samtale med en stor gruppe mennesker, opdager man hurtigt, at det er umuligt. Men man kan få hundreder eller endda tusinder til at synge, tromme eller danse sammen, fordi musikken har regelmæssige, forudsigelige rytmer og toner. Det er derfor, vi så ofte bruger musik som en del af vores ritualer.”

Musik, sang og dans er eksempler på medfødt rituel adfærd, hvis formål det blandt andet er at skabe mening og tryghed i fællesskaber (ritualdrift).


22/12/2021

To artikler med beskrivelse af forskning, som med al tydelighed dokumenterer, at vi i ufatteligt mange situationer (ubevidst) er styret af biologisk nedarvede emotioner og instinkter, som har med den medfødte ritualdrift at gøre. Det kræver en ret udviklet selvindsigt at få personlig indflydelse i dagligdagen på dette artsprogram.

”Hjernen tager en genvej. Den slår fysisk og psykisk skønhed sammen og behandler dem i samme hjernecenter. Er det ydre grimt, må det indre også være det… Din hjerne gør det hver eneste dag med de mennesker, du ser omkring dig. Konsekvensen er, at du ser smukke personer som intelligente og talentfulde, mens de grimme bliver stemplet som upålidelige.”

”Hjerneskanninger har afsløret, at hjernens mediale orbitofrontale cortex bliver aktiveret, når vi ser noget smukt, og området har tidligere vist sig at være en vigtig del af hjernens nydelses- og belønningssystem. Et smukt ansigt udløser altså en følelse af nydelse i hjernen. Grimhed giver os til gengæld en helt anden følelse.”

”Forskningen taler sit tydelige sprog. Et smukt ydre betyder statistisk set, at man har mere succes på arbejdsmarkedet, tjener mere, og at man har en større sandsynlighed for at blive forfremmet. Derudover har smukke mennesker nemmere ved at få lån i banken… Skulle et smukt menneske ”komme til” at gøre noget kriminelt, så får vedkommende en lavere straf.”


26/7/2021

Når ritualdrift (flokkens normer og fællesskab) sættes før rangordensdrift (anerkende og følge regler/love) og territoriedrift (respektere andres ret og fred).


7/4/2021

Et tankevækkende eksempel på, at de drifter vi fødes med, gemt i vores inderste hjernedele, alle oprindeligt er opstået hos hvirveldyr og pattedyr i vand, millioner af år før homo sapiens. Vi er langt fra den eneste art med en medfødt samarbejdsevne.


1/7/2021

Vi har alle to former for arvet følelsesliv: en oldgammel biologisk arv, der slet ikke er tilpasset livsbetingelserne i vort moderne samfund, og en social arv, som vi ikke selv har haft indflydelse på, men som endnu værre, dem der skabte den, ikke vidste de formede. Den arv lever vi så med, og kan ikke forstå, at vi gør ting, vi ikke ønsker, og at tingene ikke bliver, som vi ønsker.

Vi fødes som originaler. Så vokser vi op og lever som kopier, af det vi lærer i social arv, som resultat af opvækstbetingelserne. Vi er derfor nødt til at skabe et mere "selvskabt liv", når vi er blevet voksne, hvis vi vil have mere indflydelse på vores følelsesliv.

Vi kan ikke omgøre vores biologiske arv.
Vi kan heller ikke omgøre vores sociale arv.
Men vi kan, i voksen social arv, lære noget mere,
som tager hensyn til begge forhold,
og derved få et liv, vi selv har valgt.


Redaktør: Michael Nilsson