Historik vedrørende uddannelser til psykoterapeut

Socialministeriet introducerede i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af private psykoterapeutuddannelser på fritidsbasis, beregnet til efteruddannelse af personale på institutioner og hospitaler til et arbejde med psykisk svage og syge. To private organisationer, skoleforeningen SPUD samt Psykoterapeutforeningen, har valgt at benytte denne rammebeskrivelse som grundlag i en privat evalueringsordning, og har i samarbejde valgt at entrere med et privat konsulentfirma, som forestår en evaluering. Der er således ikke tale om en offentlig anerkendt evalueringsordning, men derimod en ren privat, som kan købes. I realiteten er det en "blåstempling" af egne medlemmer. 

Der er flere årsager til, at Socialministeriets kriterier falder uden for Coach & Psykoterapeut Skolens interesseområde. Den primære er, at de er rettet til personalegrupper indenfor det offentlige, hovedsagelig fra social- og sundhedssektoren. Der er således tale om retningslinjer for en efteruddannelse af personale til et arbejde med psykisk svage og syge. Der står bl.a. i ministeriets materiale:

"Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret vurdering. Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af uddannelsen i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring."

Baggrunden for det offentliges oprindelige interesse i en evalueringsordning for private psykoterapeutuddannelser skal findes i et ønske om nogle kriterier til anvendelse ved rekruttering til de nye storkommuner og regioner. Det er der da også flere skoler, som har anvendt/anvender i deres markedsføring med følgende formulering:

"Vi modtog den 10. november 2004 et brev fra socialministeriet, der efter vores bedste skøn vil betyde nogle fordele i forhold til jobmuligheder, inden for det offentlige. Socialministeren lægger nemlig direkte op til at kommuner og amtskommuner kan efterspørge terapeuter med en uddannelse, der er i overensstemmelse med de udarbejdede kvalitetskriterier, i tilfælde af at en psykoterapeut skal involveres i løsningen af opgaver for kommuner og amtskommuner efter den sociale lovgivning."

Vi ønsker ikke at uddanne i disse typer af arbejde. Skolens fagområde er et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en længerevarende og professionel uddannelse, målrettet til anvendelse i arbejdet med raske menneskers livskvalitet.

Skolens etiske regler definerer klart, hvad vi arbejder med, og hvad vi ikke arbejder med:

§ 11: En coach/psykoterapeut arbejder alene med psykisk sundhed på områder indenfor personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse. Uddannelsen på Coach & Psykoterapeut Skolen giver ingen kompetence indenfor psykiske sygdomme på institutioner og hospitaler, eller på andre områder hvor der kan henvises gennem egen læge til enten en offentligt betalt psykiater, eller til de definerede områder hvor der gives tilskud til en psykolog.

Vi optager derfor ansøgere fra en bred række af brancher, som er fuldt kvalificeret til at arbejde med raske mennesker. Ca. 80 % af Skolens studerende har da også en anden baggrund end Socialministeriets kriterier fra 2004, fordi vi ligestiller mange flere fag - og kan gøre det, fordi vi uddanner til arbejde med psykisk raske mennesker. Vi ønsker derfor heller ikke at tilføje typer af undervisning, som er nødvendig for personer, der arbejder med behandling af psykisk svage og syge.

Statens interesse i sin egen evalueringsordning er kølnet siden 2004, hvor den blev introduceret. Der er i øjeblikket ingen ministerier, der ønsker at være ansvarlige for den, og Danmarks Evalueringsinstitut har for længst trukket sig.

Den 9. februar 2008 kunne man i Ekstrabladet læse følgende:

"Kendte danske psykoterapeuter kalder sig statsgodkendte - men sådan en godkendelse findes slet ikke. De påstår fejlagtigt, at de står bag statsgodkendte skoler, der med få ugers årlig undervisning kan ruste eleverne til at håndtere mennesker med traumer og svære psykiske lidelser... Tre ministerier var i 2004 involveret i et projekt, der skulle føre til kvalitetsstandarder for psykoterapeuter. Projektet blev dog skrinlagt i 2006, og siden er der intet ministerium, der vil være ansvarlig for danske psykoterapeuters anerkendelse. Det har flere skolerne og Psykoterapeutforeningen dog set stort på."

At der desuden foregår en strid om, hvem der er kompetent til at arbejde med psykisk svage og syge mennesker, understreges af at Dansk Psykolog Forening indædt har bekæmpet en evalueringsordning. I en pressemeddelelse fra d. 15. juli 2005 kunne man blandt andet læse følgende :

"Dansk Psykolog Forening advarer mod regeringens evaluering af de private psykoterapeutuddannelser. Regeringens beslutning om at evaluere de private psykoterapeutuddannelser ud fra en række kvalitetskriterier vækker bekymring hos Dansk Psykolog Forening, der frygter, at det vil føre til en misvisende blåstempling af psykoterapeuternes arbejde. Initiativet skal ifølge regeringen højne kvaliteten af de tilbud, som kommunerne giver borgerne, fordi 'det ikke er hensigtsmæssigt, at folk uden den fornødne faglige baggrund udøver psykoterapi over for psykisk ustabile mennesker'. Men foreningen forudser, at evalueringsordningen vil føre til, at offentlige myndigheder i stigende grad vil gøre brug af psykoterapeuter til behandling af borgere med psykiske problemer, selv om psykoterapeuterne langt fra har samme kompetencer som psykologer og psykiatere."

Coach & Psykoterapeut Skolen har holdt sig helt udenfor disse stridigheder, da det på ingen måde er vores interesseområde. Vi ønsker ikke at konkurrere med psykologerne og psykiaterne om arbejdet med af psykisk svage og syge, og vores uddannelse er da heller ikke en efteruddannelse til at arbejde med disse grupper i offentligt regi.

Derfor indeholder vores etiske regler, § 11 netop en forebyggelse mod, at vores uddannelse bliver fejlanvendt til sådanne formål.

Skolens fagområde er at uddanne selvstændigt praktiserende psykoterapeuter, på en 4-årig fuld og grundig uddannelse på 2000 timer, således at de færdigeksaminerede studerende kan varetage en forsvarlig udvikling af raske menneskers livskvalitet.

Skolens uddannelser indeholder derfor de bedst egnede teknikker til dette formål fra både coachingens og psykoterapiens verden. Desuden har Skolen eneret på undervisning i biopsykologisk psykoanalyse i Danmark.