Relevante krav til en uddannelse

En psykoterapeut uddannelse til at arbejde med personlig udvikling

I den offentlige uddannelsessektor findes der ikke et studium med praktisk træning i personlige udviklingsprocesser med psykoterapi, hvor den studerende arbejder med klientforløb som psykoterapeut under sin uddannelse.

Uddannelserne til psykoterapeut varetages derfor i Danmark af den private sektor. Denne sektor har ikke en tradition for psykoterapeutisk tværfaglighed, fordi det først og fremmest har været offentligt ansatte eller offentlige institutioner, der har været kunder, med krav om færdigheder til specifikke jobtyper.

Uddannelserne har været brugt til forskellige jobtyper indenfor psykiatrien, f.eks. på hospitaler, i boliger og institutioner for psykisk handicappede, for plejepersonale med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, som læger, psykiatere, psykologer og socialpædagoger, der har skullet lære at arbejde bedre "på gulvet".

Behovet for at gå i behandling med psykoterapi er oprindeligt blevet klaret af læger, psykiatere eller psykologer. I de senere år har der imidlertid udviklet sig et behov hos raske mennesker, der ønsker hjælp til personlig udvikling, fordi flere og flere ser livet som en proces, som de kan få en selvvalgt indflydelse på.

Mange indser, at det er en fordel at bruge en coach, mentor eller psykoterapeut for at sætte skub i deres udviklingsproces. Hvor det før i tiden kun var mennesker i nød, der gik til enetimer i personlig udvikling, er det derfor i dag også mennesker med ambitioner om et godt liv, som gerne vil lære, hvordan de kan få det bedst mulige ud af livet i et komplekst moderne samfund.

Behovet for personlig udvikling hos raske mennesker har den offentligt støttede terapibranche ikke tilpasset sig, og Coach & Psykoterapeut Skolen mener heller ikke, det er en opgave, det offentlige skal betale for.

Behovet for at uddanne psykoterapeuter til at arbejde med raske mennesker har den private uddannelsesbranche forsøgt at dække. Men da der ikke har været nogle krav til udøverne, andre end dem de selv og den enkelte forbruger har stillet, har det været for let at lære psykoterapeuterne at udøve en enkelt eller nogle få psykoterapeutiske teknikker. 

Psykoterapeut uddannelser er således normalt baseret på en eller to psykoterapeutiske teknikker, og bliver fortrinsvis brugt til ansatte i den offentlige sektor, til behandling af psykisk svage og syge mennesker. Der eksisterer en offentlig ramme for en 4-årig uddannelse til specialisering i denne type af arbejde, indenfor social- og sundhedssektoren, på i alt 800 timer. Disse typer uddannelser er udenfor Skolens faglige interesseområde.

En kompetent uddannelse til at arbejde med psykisk raske mennesker må indeholde en bredde i teknikker indenfor både psykoterapi og coaching, der uddanner psykoterapeuten så han/hun kan formidle en integreret personlig udviklingsproces - dækkende menneskets vigtigste fysiske, kognitive og emotionelle evner:

 • mærkesans
 • synssans
 • høresans
 • følelser
 • adfærd
 • tanke
 • tale
 • modstande
 • overlevelsesstrategier
 • fortolkninger
 • projektioner

Samtidig bør en integreret proces dække alle menneskets væsentligste livsområder:

 • følelsesmæssig intelligens og personligt lederskab
 • fysisk sundhed/helbred
 • krop og seksualitet
 • familie
 • parforhold
 • børn
 • arbejdsliv
 • venner
 • samfund og fællesskab
 • viden
 • hjemmet
 • økonomi
 • fritidsinteresser

Inden for de psykoterapeutiske teknikker er hverken psykoanalyse, samtaleterapi, gestaltterapi eller kropsterapier den eneste rigtige psykoterapeutiske teknik. Der findes en række teknikker, der på forskellig vis er helt nødvendige for, at psykoterapeuten kan udføre et seriøst arbejde med at udvikle alle klientens fysiske, kognitive og emotionelle evner.

De oprindelige samtaleformer er stadig særdeles effektive, samtidig med at der er udviklet betydeligt flere samtaleteknikker. For at være en effektiv psykoterapeut inden for samtaleterapi, skal terapeuten mestre mindst seks til syv typer samtale. Som et vigtigt redskab i al form for psykoterapi bør der anvendes analyse baseret på en videnskabelig klassifikation af følelser med viden om samspillet mellem menneskets adfærdsbiologi og -psykologi.

Det er indlysende at samtale er velegnet til anvendelse i forbindelse med arbejdet med mange af menneskets fysiske, kognitive og emotionelle evner. Men f.eks. i forbindelse med træning af adfærd, overlevelsesstrategier og mærkesansen vil der være brug for andre teknikker.

De fleste kender gestaltterapi, mange kender psykodrama og oplevelsesorienterede øvelser af forskellig karakter. Denne gruppe er eksempler på såkaldte psykodynamiske teknikker, der også rummer NLP og mindfulness, der stort set er prøvede teknikker i "nyt tøj", med bl.a. meditative redskaber som værktøj.

Dertil kommer adfærdstræning, der kan tage udgangspunkt i selve det at lære at handle, at lære at tale eller at lære vore tanker at kende.

For at løse op for modstande, fortrængninger og blokeringer, der har påvirket f.eks. vore muskler og nerveforbindelser, er det nødvendigt med kropsdynamiske terapiteknikker. En af de mest velrenommerede kropsdynamiske teknikker er Bioenergetik. Åndedrætsregulerende træning har også indhøstet regulære resultater, ikke mindst i Sverige, sammen med en samtale- og dybdepsykologisk effekt.

For de kropsdynamiske såvel som for de psykodynamiske teknikker gælder, at de ikke kan stå alene uden effektiv samtaleterapi. Det der bør lægges vægt på i uddannelsen af psykoterapeuter kan beskrives således: at psykoterapeuten skal kunne anvende en relevant bredde af teknikker, der dækker alle menneskets fysiske, kognitive og emotionelle evner, og samtidig kan tilpasses den enkelte klients situation og personlighed.

Dette betegnes som tværfaglighed. Den samme psykoterapeut skal kunne dække både psyke og krop med sit tværfaglige arbejde, og dermed føre sin klient gennem en hel og fuldt integreret læreproces. Psykoterapeut uddannelsen skal desuden lægge stor vægt på den praktiske træning, hvor den studerende prøver, hvordan teknikkerne virker på egen psyke og krop gennem en langvarig egenterapi og selvudvikling igennem hele uddannelsesforløbet.

Hertil kommer den reelle praktiske træning med klienter, der skal ske i både enetimer og i grupper. I begyndelsen bør der trænes med kolleger, til der er opnået en grundlæggende rutine. Herefter skal der trænes i egenpraksis, med klienter i længerevarende udviklingsforløb og under jævnlig supervision i to år. Det bør ske med supervisorer der selv er praktiserende psykoterapeuter "med fingeren på pulsen" i det daglige arbejde, så der kan superviseres på baggrund af personlig praksis erfaring fra flere års arbejde med klienter.

Der bør udarbejdes en logbog for integrerede forløb, som  kan anvendes til supervision under uddannelsen, og skal til bedømmelse ved den endelige eksamen. Både lærerne og censor ved eksamen skal være erfarne praktiserende psykoterapeuter.

Det samlede timetal på en sådan uddannelse kan ikke gøres på mindre end 1500 timer plus selvstudium, i alt ca. 2000 timer.

Uddannelsen skal have en samlet indlæringsvarighed af mindst 4 år. 

Uddannelsen skal ske på den samme skole eller institution i et sammenhængende forløb.

Det er netop sådan en uddannelse, som beskrevet ovenfor, lærerstaben på Coach og Psykoterapeut Skolen har brugt de sidste 25 år på at bygge op.